ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜ. 7/2018 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας»

 

Με την από 20-2-2018 Αίτηση (αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ Μ-Δ: 108/7Μ), η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων - ΠΟΕΕ ΥΤΕ», ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από 1-1-2018 έως 31-12-2019, για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας, λόγω αποτυχίας των απευθείας διαπραγματεύσεων.

Με το από 22-6-2018 έγγραφο του ΟΜΕΔ γνωστοποιήθηκε στα μέρη της συλλογικής διαφοράς, ότι την από 26-4-2018 πρόταση μεσολάβησης της Μεσολαβητού Ελένης Πάτρα απεδέχθη η εργατική πλευρά και απέρριψε η εργοδοτική πλευρά και ότι, κατόπιν αυτού, τερματίσθηκε η διαδικασία της μεσολάβησης.

Στη συνέχεια κατετέθη η από 22-6-2018 αίτηση παροχής υπηρεσιών διαιτησίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΟΕΕ ΥΤΈ.

Με το από 10-7-2018 πρακτικό ανάδειξης Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας αναδείχθηκαν με κλήρωση ως μέλη της οι διαιτητές Μίρκα (Μαρίκα) Καζιτώρη, Ιωακείμ Σμυρνιώτης και Ελένη Κουτσιμπού, με κληρωθέντα Πρόεδρο αυτής τον Ιωακείμ Σμυρνιώτη.(...)

Το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στην αύξηση των μισθών, τον τρόπο καθορισμού των αμοιβών των σερβιτόρων, την εξειδίκευση του τρόπου της διευθέτησης του χρόνου εργασίας (ρεπό) και την εφαρμογή του εργόσημου. (...)

Για να καταλήξουμε στην απόφασή μας λάβαμε υπόψη, εκτός από όσα αναπτύχθηκαν προφορικά στις συναντήσεις με τα μέρη και καταγράφηκαν στα αντίστοιχα πρακτικά μεσολάβησης και διαιτησίας και τα ακόλουθα: (...)

 1. Τις ΔΑ ΤΡΙΜ. 6/16 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης: 7/15-7-2016) και ΔΑ ΠΕΝΤ. 8/16 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης: 10/13-10-2016), για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας.
 2. Όλα τα στοιχεία και πορίσματα που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της μεσολάβησης και τα πρόσθετα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η παρούσα συλλογική διαφορά, την πρόοδο στη μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας καθώς και τα πρόσθετα κρίσιμα στοιχεία, όπως είναι π.χ. η βιοποριστική δέσμευση του μισθού, ότι δηλαδή ο μισθός πρέπει να εκπληρώνει τη βιοποριστική του λειτουργία με όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης (Ολ. ΣτΕ 668/12) και η εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του μισθού.
 3. Την παρούσα δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας που έχει επιπτώσεις καί στις τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της χώρας, έστω και εάν η εν γένει δυσμενής οικονομική συγκυρία της χώρας, σε κάθε περίπτωση έχει ελάχιστη ή και μηδενική αρνητική αναφορά και αντανάκλαση στην υπόψη επιχειρηματική δραστηριότητα που εντάσσεται στον τουρισμό και επισιτισμό, τα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα των οποίων κατά τα τελευταία χρόνια βαίνουν συνολικά και εν γένει, έστω και σχετικά, βελτιούμενα, σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία και λαμβάνονται υπόψη.(...)
 4. Το γεγονός ότι η ικανοποίηση του αιτήματος της εργοδοτικής πλευράς για τη τροποποίηση του τρόπου αμοιβής των σερβιτόρων βρίσκεται εκτός των ορίων της νόμιμης κανονιστικής (ρυθμιστικής) αρμοδιότητας της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, συνεπώς δεν μπορεί και να πραγματοποιηθεί.
 5. Το γεγονός ότι η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας κρίνει σκόπιμο να απέχει από την υποχρεωτική ρύθμιση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας (ρεπό) και από την υποχρεωτική εφαρμογή του εργόσημου, λαμβάνοντας πρωτίστως και κυρίως υπόψη τις σχετικές διαμετρικά αντίθετες θέσεις και απόψεις των μερών της παρούσας συλλογικής διαφοράς, αλλά και δευτερευόντως το γεγονός ότι δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να σταθμισθούν και να εκτιμηθούν οι πραγματικές επιπτώσεις στα συμφέροντα των μερών από την τυχόν υποχρεωτική ρύθμιση αυτών των ζητημάτων μέσα από την διαιτητική απόφαση, και θεωρώντας, επομένως, προτιμητέο τα θέματα αυτό να ρυθμισθούν αποκλειστικά με κοινή συμφωνία των μερών.
 6. Τα από 7-6-2018, 8-6-2017, 13-9-2017, 11-12-2017, 9-3-2018 Δελτία Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ για τους δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, τον συγκεντρωτικό συγκριτικό πίνακα Γεν. ΔΤΚ 12 μηνών περιόδων κατά τα έτη 1959 - 2018/Ιούλιος της ΕΛΣΤΑΤ, την από 4-9-2018 έκθεση του Χρήστου Τριανταφύλλου, Επιστημονικού Συμβούλου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τις συλλογικές ρυθμίσεις στον κλάδο του επισιτισμού 2000 - 2018, το από 5.9.2018 έγγραφο του Υπ. Εργασίας, Κοιν Ασφ. Και Κοιν. Αλληλεγγύης με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ./93/17/1054998 με θέμα «χορήγηση στατιστικών στοιχείων» και τα συνημμένα στατιστικά στοιχεία, τρεις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου από 3-1-2018, που προσκόμισε ενδεικτικό η ΠΟΕΕ ΥΤΕ, την έκθεση του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ Ιουλίου 2018 για την κατάσταση επιχειρήσεων επισιτιστικού κλάδου (εστιατόρια, καφέ κ.λπ.), την από 1-11-2017 απολογιστική έκθεση - αξιολόγηση του ΣΕΠΕ και την από Μάιο 2018 έκθεση αξιολόγησης του συστήματος των εργοσήμου στην Ελλάδα του Απόστολου Καψάλη.
 7. Το γεγονός ότι κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 δεν διαπιστώνεται κατόπιν των ανωτέρω ουσιαστική μεταβολή και διαφοροποίηση στα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα στις επιχειρήσεις του κλάδου του επισιτισμού - τουρισμού σε σχέση με τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα με βάση τα οποία εκδόθηκε η ΔΑ ΠΕΝΤ. 8/16.

Με βάση τα ως άνω, η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας καλείται να υποκαταστήσει την ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς και να ικανοποιήσει την ανάγκη να ρυθμισθούν οι όροι εργασίας με διαιτητική απόφαση, εφόσον εξαντλήθηκε χωρίς αποτέλεσμα κάθε προσπάθεια επίτευξης συλλογικής σύμβασης εργασίας με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Για τους λόγους αυτούς

Η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας κατέληξε ομόφωνα στην ακόλουθη απόφαση:

«Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας.

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 1. Ειδικότερα υπάγεται:
 • • περίπτωση I) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπάρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (Catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.
 • • • περίπτωση II) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθο-ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπάρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους.
 1. Στις παρούσες ρυθμίσεις υπάγονται και οι εργαζόμενοι στα παραπάνω καταστήματα (περ. i και ii) που έχουν αρχίσει να λειτουργούν μετά το έτος 1992 χωρίς να έχουν καταταγεί σε κατηγορία. Οι εργαζόμενοι των καταστημάτων αυτών θα αμείβονται με τις αποδοχές που ορίζονται κάθε φορά για τους εργαζόμενους των καταστημάτων πρώην Β’ και Γ’ λοιπών κατηγοριών.
 2. Στα νέα καταστήματα, που θα προσλαμβάνονται οι ανωτέρω μισθωτοί, η μισθολογική τους κατάσταση θα αρχίζει από την πρώην κατηγορία Β’.
 3. Ως καταστήματα και κέντρα πολυτελείας A, Β και Γ κατηγορίας νοούνται τα καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν με τις αντίστοιχες κατηγορίες μέχρι την έκδοση της Αγορανομικής Διάταξης με αριθμό 16/92.
 4. Σε οποιαδήποτε κατηγορία καταστήματος, για να υπάρξει θέση βοηθών Μπάρμαν ή μπυραριέρη θα πρέπει απαραίτητα να υπηρετεί σε αυτό μπάρμαν ή μπυραριέρης, διαφορετικά οι βοηθοί θα λαμβάνουν τον αντίστοιχο μισθό αυτών.

Διευκρινίζεται ότι Μπάρμαν είναι ο μισθωτός εκείνος ο οποίος ως βασική απασχόληση έχει την μέριμνα και φροντίδα για τον έγκαιρο εφοδιασμό του μπαρ με τα εκάστοτε αναγκαία ποτά, μπύρες, μεζέδες κ.λπ. από την αποθήκη και την κουζίνα του καταστήματος, τα οποία σερβίρει εις τους ορθίους ή τους καθημένους έμπροσθεν του Μπαρ πελάτες καθώς και εις τους σερβιτόρους του καταστήματος με την παραλαβή παρ’ αυτών των μαρκών ή σημειωμάτων ίσης αξίας προς τα σερβιριζόμενα είδη.

Εξ άλλου μπυραριέρης θεωρείται ο μισθωτός εκείνος ο οποίος ως βασική απασχόληση (έχει να) προσφέρει εις τους καθημένους ή ισταμένους προ του Μπάρ πελάτες μπύρα με μεζέδες χειριζόμενος μηχανήματα Ζύθου.

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μετά των επιδομάτων και προσαυξήσεων ισχύουν και για τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς ως έξτρα ή ρεπατζή οιασδήποτε ειδικότητος των καταστημάτων των περ. I και II της παρούσας. Αυτοί θα λαμβάνουν την αναλογία των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων κατά μήνα.

Γ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων των περιπτώσεων I και II της παρούσας, ορίζονται από 21-2-2018 έως 20-2-2019 ως εξής:

 • • Κεφάλαιο Α’: Καταστήματα περίπτωσης Ι

Προσωπικό κουζίνας 

Αρχιμάγειρας

950,17

Μάγειρας Α'  

745,11

Μάγειρας Β' 

690,77

Μάγειρας Γ΄

688,93

Μπουφετζής

687,06

Λαντζέρης

674,19

Ψήστης ντονερτζής 

674,19

Σερβιτόροι-Βοηθοί σερβιτόρων

Αμείβονται με βάση το άρθρο 54 του Ν. 2224/1994

Λοιπό προσωπικό

 €

Μπάρμαν 

750,39

Βοηθός μπάρμαν 

676,00

Αποθηκάριος  

679,16

Πωλητές φαγητών, ταμίες

687,15

 • •• Κεφάλαιο Β’: Καταστήματα περίπτωσης ΙΙ

Μπουφετζής πωλητές-τριες κρύων φαγητών 

679,95

Ταμίας, ψήστης, Τεχνίτης πιτσαρίας

664,25

Βοηθητικό προσωπικό 

Καθαριστής λαντζέρης-ρα άνω των 18 ετών

663,43

Σερβιτόρος 

Αμείβεται με βάση το άρθρο 54 του Ν. 2224/1994

Μπάρμαν

752,69

Βοηθοί των ανωτέρω 

661,92

Επιπλέον οι σερβιτόροι των καταστημάτων της περ. II λαμβάνουν συμβολικό μισθό 148,00 €.

 Κεφάλαιο Γ: Διανομείς των καταστημάτων και των δύο περιπτώσεων I και II

Οι βασικοί μισθοί των πλήρως απασχολούμενων διανομέων των υπαγομένων στην παρούσα καταστημάτων ορίζονται σε 664,28 €.

Οι έγγαμοι διανομείς και των δύο περιπτώσεων I και II καθώς και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 20 του Ν.1849/89, υπαγόμενοι στην παρούσα δικαιούνται επιδόματος γάμου 10% επί του βασικού μισθού, και επιδόματος τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών.

Επίσης καταβάλλεται στους διανομείς και των δύο περιπτώσεων I και II επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% επί του βασικού μισθού.

 Κεφάλαιο Δ: Αμοιβή Σερβιτόρων

 1. α) Στους σερβιτόρους και τους βοηθούς και των δύο περιπτώσεων καταστημάτων (περιπτώσεις I και II) τους απασχολουμένους κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες εορτές και νύκτες χορηγείται από τον εργοδότη τους προσαύξηση εκ ποσοστού 75% και 25% αντιστοίχως, υπολογιζομένη επί του ισχύοντος γενικού κατωτάτου νομίμου ημερομισθίου.

Ως νύκτα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από της 10ης εσπερινής μέχρι 6ης πρωινής. Η Κυριακή λογίζεται αρχομένη από του μεσονυκτίου του Σαββάτου (24.00) προς Κυριακή και λήγει το μεσονύκτιον της Κυριακής προς Δευτέρα (24.00) αναλόγως δε και επί εξαιρετέων εορτών.

β) Απαγορεύεται στους καταστηματάρχες να παρακωλύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπον την εκ μέρους των σερβιτόρων παρά των πελατών είσπραξη του ανωτέρω φιλοδωρήματος επί του λογαριασμού.

Πάσα κατά συνήθεια ή διά συμβάσεως κατακράτηση των ποσοστών των σερβιτόρων καταργείται.

 1. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.λπ. που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν οι μεν σερβιτόροι από 21-2-2018 έως 20-2-2019 ημερομίσθιο 64,12 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 21-2-2018 έως 20-2-2019 ημερομίσθιο 46,67 ευρώ.
 2. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering), θα αμείβονται κατ’ επιλογήν των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως, είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 2224/94, είτε με ημερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για μεν τους σερβιτόρους από 21-2-2018 έως 20-2-2019 σε 64,12 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους από 21-2-2018 έως 20-2-2019 με ημερομίσθιο 46,67 ευρώ.

Δ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 • • Επιδόματα προσωπικού καταστημάτων της περίπτωσης Ι (εστιατόρια κ.λπ.)
 1. α) Σε όλους τους εργαζόμενους της περίπτωσης i όλων των κατηγοριών, εξαιρέσει των σερβιτόρων και βοηθών αυτών, χορηγείται μηνιαίως, επίδομα πολυετούς υπηρεσίας για κάθε έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε καθήκοντα συναφή και ομότιμα, από 4,63 ευρώ ανά έτος.

β) Στους σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων χορηγείται επίδομα τριετίας εκ ποσοστού 5% για την συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη σε καθήκοντα της ειδικότητάς τους αποδεικνυομένης με βεβαίωση του εργοδότη. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του κατωτάτου νομίμου βασικού ημερομισθίου.

γ) Στους σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρους, εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% υπολογιζομένου επί του κατωτάτου νομίμου βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

 1. Στους υπαγομένους στην παρούσα περ. I χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους.

α) Γάμου εκ ποσοστού 10%, όπως ορίζεται προκειμένου για τους ανωτέρω διανομείς.

β) Εποχικής απασχόλησης: Στο προσωπικό κουζίνας που εργάζεται εποχικώς χορηγείται κάθε μήνα επίδομα εποχιακής απασχόλησης εκ ποσοστού 10%, υπολογιζόμενο επί των ως άνω βασικών μισθών.

γ) Τουριστικής εκπαίδευσης: Στους μισθωτούς που είναι πτυχιούχοι ανωτέρων τουριστικών σχολών καθώς και στους αποφοίτους Σχολής Θαλαμηπόλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης εκ ποσοστού 15%, 10% για τους αποφοίτους των μέσων τουριστικών σχολών και τους αποφοίτους σχολών μετεκπαιδεύσεως και 6% για τους αποφοίτους της ταχυρρύθμου εκπαιδεύσεως, υπολογιζόμενο επί των βασικών μηνιαίων μισθών τους.

Το ως άνω επίδομα Τουριστικής Εκπαιδεύσεως προκειμένου περί σερβιτόρων και βοηθών αυτών υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος νομίμου γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.

δ) Ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους Μαγείρους, Βοηθούς μαγείρων, και όλους εν γένει τους εργαζομένους εντός του χώρου της κουζίνας των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, ουζερί, νυκτερινών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως και παντός εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα εστιατορίου, εκ ποσοστού 10%.

Το ως άνω επίδομα υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων αντίστοιχης ειδικότητας εργαζομένων.

ε) Ταμιακό επίδομα εκ ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού σε όλους τους ταμίες.

 • • • Επιδόματα προσωπικού της περίπτωσης II (καφενεία κ.λπ.)
 1. Οι ως άνω βασικοί μισθοί των περί ων η παρούσα μισθωτών προσαυξάνονται δι’ επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο ή διαφορετικούς εργοδότες σε ποσοστό 5% με τη συμπλήρωση εκάστης τριετίας και μέχρι συμπληρώσεως πέντε τριετιών, υπολογιζομένων από της το πρώτον ασκήσεως του επαγγέλματος εις οιασδήποτε ειδικότητας των καταστημάτων της περ. II.
 2. Στους υπό του εργοδότου χαρακτηρισμένους ως υπευθύνους διευθυντάς ή αγορανομικώς υπευθύνους χορηγείται προσαύξηση 15% επί του βασικού μισθού των, όστις δεν δύναται να είναι κατώτερος του βασικού μηνιαίου μισθού του μπάρμαν από 21-2-2018.
 3. Επί των παραπάνω βασικών μηνιαίων μισθών υπολογίζονται και τα εξής επιδόματα:

α) Γάμου 10%, όπως ορίζεται ανωτέρω προκειμένου για τους διανομείς.

β) Ανθυγιεινής εργασίας: Στους μισθωτούς των καταστημάτων της περ. II τούς απασχολουμένους με την παρασκευή και έψησιν εδεσμάτων ως και εις τούς πλύντας οιουδήποτε σκεύους τούς απασχολουμένους εις οιονδήποτε διακεκριμένον χώρον, ανεξαρτήτως εάν ο χώρος ούτος είναι κοινός με τον χώρον εψήσεως και παρασκευής, χορηγείται το υπό της υπ’ αριθμ. 75/80 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών προβλεπόμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 10% και κατά τάς εν αυτή διακρίσεις και προϋποθέσεις.

γ) Ταμιακό επίδομα Ταμία 5% από 21-2-2018.

δ) Τουριστικής εκπαίδευσης εκ ποσοστού 6%, 10%, 15% σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα.

 1. Ειδικά για τους σερβιτόρους τα επιδόματα γάμου, εκ ποσοστού 10% και τουριστικής εκπαίδευσης εκ ποσοστού 6%, 10% και 15%, υπολογίζονται επί του κάθε φορά ισχύοντος κατωτάτου νομίμου βασικού ημερομισθίου.

Του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για κάθε τριετία και μέχρι πέντε τριετιών δικαιούνται και οι σερβιτόροι των καταστημάτων της περίπτωσης ii (υπολογιζόμενου επί του συμβολικού μηνιαίου μισθού τους).

 1. Στον καθαριστή των καταστημάτων της περίπτωσης ii χορηγούνται όσα επιδόματα δικαιούται ο λαντζέρης των ίδιων καταστημάτων.
 • • • Ρυθμίσεις για τα επιδόματα τόσο του προσωπικού της περίπτωσης Ι όσο και του προσωπικού της περίπτωσης ΙΙ.
 1. Η προϋπηρεσία όλων των εργαζομένων της παραγρ. 1, των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων συμπεριλαμβανομένων, για τον υπολογισμό του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα νόμιμα στοιχεία.
 2. Το πτυχίο (αποδεικτικό) τουριστικής εκπαίδευσης των εργαζομένων είναι προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος τουριστικής εκπαίδευσης εφ’ όσον αποδεδειγμένα το γνωστοποιεί ο εργαζόμενος στον εργοδότη. Η γνωστοποίηση αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση και σφραγίδα του εργοδότη σε ακριβές αντίγραφο του γνωστοποιουμένου πτυχίου, ή με αποδεικτικό επίδοσης δικαστικού επιμελητή.
 3. Για τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 19040/81 και σύμφωνα με το προσάρτημα που έχει τεθεί στην ΕΓΣΣΕ 2010 - 2012.
 4. Το επίδομα αδείας χορηγείται σύμφωνα με τον Ν. 4504/66 (άρθρο 3 παρ. 16).

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων εορτών και αδείας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

 Ε. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λπ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Καθιερώνονται, πέραν των μέχρι τώρα προβλεπομένων αργιών, ως εξαιρέσιμες ημέρες η Καθαρά Δευτέρα και η 1η του έτους.

Για τις παραπάνω αργίες σε όσους μισθωτούς εργασθούν θα καταβάλλεται προσαύξηση επί του νομίμου ημερομισθίου τους κατά 75%.

 1. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα.
 2. Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολούμενων: Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο το χρόνο (εποχιακές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτελεί γραπτή ειδοποίηση - δήλωσή του προς τον εργοδότη είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του είτε στην έδρα του, ειδοποίηση δήλωση την οποία και να αποστείλει μέχρι 20 Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν την θερινή περίοδο και μέχρι 1 Σεπτεμβρίου για όσες λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο.

Για να είναι έγκυρη η γραπτή δήλωση, πρέπει να γίνει και να σταλεί συστημένη επιστολή στην επιχείρηση μέσω της οικείας οργάνωσής του. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία ειδοποίησης νοείται η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Ο εργαζόμενος καλούμενος από την επιχείρηση υποχρεούται να παρουσιασθεί από τις παραμονές του Πάσχα και από τις αρχές Νοεμβρίου έκαστου έτους αντίστοιχα.

Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζομένου αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία.

 1. Για να διατηρηθεί ο θεσμός του μαιτρ στα καταστήματα πολυτελείας, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα Α’ κατηγορίας πρέπει να απασχολούνται σε όλες τις κατηγορίες των καταστημάτων αυτών (δηλ. καταστήματα πολυτελείας, κέντρα διασκέδασης και Καταστήματα Α’ κατηγορίας) και όχι μόνο στα καταστήματα Α’ κατηγορίας ένδεκα σερβιτόροι στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι μαιτρ και ότι για κάθε 11 σερβιτόρους μπορεί να απασχολείται ένας μαιτρ.
 2. Η διαβάθμιση των κατηγοριών των μαγείρων - μαγειρισσών από την Γ’ στην Β’ και από την Β’ στην Α’ Κατηγορία θα γίνεται μετά από 7ετή συνολική προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία θα αποδεικνύεται από την ασφαλιστική βεβαίωση ΙΚΑ. Στα καταστήματα πολυτελείας που απασχολούν ένα Μάγειρα, αυτός θα θεωρείται και θα αμείβεται σαν Α’ Μάγειρας.
 3. Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις που έγιναν (Ν. 4254/14).
 4. Το διάλειμμα που λαμβάνεται για ανάπαυση και φαγητό θα χορηγείται μέσα στον εργάσιμο χρόνο, λαμβάνοντας όμως υπόψη για τη συγκεκριμένη ώρα πραγματοποίησής του τις ανάγκες της επιχείρησης.

Για τους υπαγόμενους στην παρούσα (περίπτωση I και II) έχουν εφαρμογή όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΣΤ. Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις

(για το προσωπικό της περίπτωσης I)

 1. Εις άπαν το περί ού η παρούσα προσωπικό της περίπτωσης I παρέχεται, πλην του μισθού υποχρεωτικώς τροφή μετά άρτου. Αυτή δέον να είναι επαρκής και καθαρά, χορηγείται δε δύο φοράς κατά τον χρόνο της εργασίας εντός του 24ώρου εφ’ όσον η εργασία αυτών διαρκεί πέραν των οκτώ ωρών, άλλως άπαξ.

Ειδικότερα το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται ως εξής:

Δευτέρα: Γεύμα: Όσπρια, φρούτο εποχής

Τρίτη: Γεύμα: Εντόσθια ή βακαλάος ή κρέας, σαλάτα εποχής, φρούτο εποχής

Τετάρτη: Γεύμα: Λαδερό, φρούτο εποχής

Πέμπτη: Γεύμα: Κρέας, σαλάτα εποχής φρούτο εποχής

Παρασκευή: Γεύμα: Λαδερό ή όσπρια, φρούτο εποχής

Σάββατο: Γεύμα: Ψάρι, σαλάτα, φρούτο εποχής

Κυριακή: Γεύμα: Κρέας, σαλάτα, φρούτο εποχής.

Άπαντα τα βραδινά γεύματα δέον να είναι εκ ζυμαρικών ή γεωμύλων ή άλλου είδους ανωτέρας αξίας τούτων.

Πίνακα του ανωτέρω διαιτολογίου οι επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως μερίμνη και ενός συνυπευθύνου εκ του προσωπικού αναρτούν εις εμφανές μέρος προς παρακολούθησιν εφαρμογής του εκ μέρους των αρμοδίων.

Εις περίπτωσιν καθ’ ην καταστήματα τινά δεν παρέχουν τροφήν εις το υπ’ αυτών απασχολούμενον προσωπικόν δι’ οιονδήποτε λόγον, θα καταβάλλουν εις τούτο την αξία της ως άνω τροφής υπολογιζομένης εκάστοτε εις τιμήν κόστους αγοράς του καταστήματος.

 1. Εις τους μαγείρους και ψητάδες (σκαριέρηδες) χορηγείται μπλούζα, σκούφια, και ποδιά, εις δε το λοιπό προσωπικό κουζίνας φόρμα. Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.

(για το προσωπικό της περίπτωσης ΙΙ)

 1. Απαγορεύεται στους εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα να απασχολούν μισθωτούς σε εργασίες καθαρίσματος υαλοπινάκων, αφοδευτηρίων, σαρώματος και σφουγγαρίσματος πλατειών και δαπέδων.
 2. Σε όλο το προσωπικό χορηγείται μπλούζα και ποδιά, στον δε λαντζέρην ή λαντζέραν χορηγείται επιπλέον ένα ζεύγος χειρόκτια (γάντια) και ένα ζεύγος ελαστικών υποδημάτων (γαλότσες). Ειδικώς για τους σερβιτόρους, εφ’ όσον ο εργοδότης αξιώνει να φορούν στολή διάφορη της ειθισμένης (άσπρη μπλούζα μαύρο παντελόνι) τότε υποχρεούται να την προμηθεύει αυτός.

Όλα τα ανωτέρω είδη ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν.

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τυχόν ισχύοντες, βάσει ατομικών συμβάσεων εργασίας ή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης αρχίζει την 21-2-2018 και λήγει την 20-2-2019».