Π. Αγαλλοπούλου, «Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2019).

 

Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να παρουσιάσει, σε μια απλουστευμένη μορφή, τις βασικές έννοιες του Εργατικού δικαίου. Η παρούσα, ενημερωμένη, νέα έκδοση κρίθηκε αναγκαία έτσι ώστε να συμπεριληφθούν οι πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στο Εργατικό δίκαιο, το οποίο ως δυναμικός κλάδος του δικαίου προσαρμόζεται στις εκάστοτε οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Η διάρθρωση της ύλης και η σύντομη και απλοποιημένη ανάλυση των κυριοτέρων εννοιών του Εργατικού δικαίου σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους αναγνώστες στην καλύτερη κατανόηση όχι μόνο του Ατομικού, αλλά και του Συλλογικού Εργατικού δικαίου.