Σ. Βλαστός, «Ισότητα και ίση μεταχείριση στις εργασιακές σχέσεις», β’ έκδοση (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2019).

Το εν λόγω βιβλίο επικεντρώνεται στο πρώτο μέρος του στην αρχή της ισότητας στις εργασιακές σχέσεις και στο δεύτερο μέρος στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στις εργασιακές σχέσεις. Ειδικότερα αναφέρεται στην ισότητα στην παροχή εργασίας και αμοιβής ανδρών και γυναικών εργαζόμενων, στο περιεχόμενο των ρητρών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων, στην κύρωση της ανισότητας, στις  εξαιρέσεις δικαιολογημένες και μη από την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, στην σχέση ίσης μεταχείρισης και άσκησης διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, στις συνέπειες από την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης κ.ο.κ..