Δ. Γούλας (επιμ). Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση διακρίσεων, (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2019).

Το βιβλίο περιλαμβάνει τα πρακτικά ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο 2018 στο Κ.Δ.Ε.Ο.Ε.