Κ. Παπαδημητρίου - Γ. Καρύμπαλη – Τσίπτσιου (επιμ.) , «Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2019).

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται εισηγήσεις εργατολόγων και αστικολόγων κατά το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ που έλαβε χώρα την 12η-13η Οκτωβρίου 2018 και  οι οποίες επικεντρώνονται στη σχέση των δύο δικαιϊκών κλάδων και σε ειδικότερα ζητήματα που προσλαμβάνουν ιδιαίτερες διαστάσεις στο χώρο τόσο του εργατικού όσο και του αστικού δικαίου, όπως είναι η ακυρότητα και η κατάχρηση δικαιώματος, η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής και η αμφίδρομη σχέση οικογενειακού και κοινωνικού δικαίου.