Δ. Τραυλός – Τζανετάτος, «Το εργατικό Δίκαιο στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2019).

Το παρόν βιβλίο είναι αφιερωμένο στη δύσβατη και βασικά ανεξερεύνητη, ευρισκόμενη στην αιχμή της επικαιρότητας, νομική, και όχι μόνο, προβληματική. Φλέγοντα ζητήματα, όπως η διαρκής εργασιακή διαθεσιμότητα, το Crowdworking, το Burn – out, η, τείνουσα στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό, επιτήρηση των εργαζομένων, η ασφάλεια και η προστασία των εργαζομένων έναντι κινδύνων συνδεομένων με την εφαρμογή ρομποτικών συστημάτων στην εργασιακή διαδικασία, η ευθύνη του εργοδότη ή και τρίτων σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών και ατυχημάτων από τυχόν δυσλειτουργία των συστημάτων αυτών, η παρέμβαση των αλγορίθμων και της αυτοματοποίησης στις προσλήψεις, τις απολύσεις και την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, αλλά και η δικαιοπολιτική αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος της τεχνολογικής ανεργίας, βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο του παρόντος βιβλίου. Πέραν, ωστόσο, των νομικών, ερμηνευτικών και δικαιοπολιτικών σκέψεων, που αναπτύσσονται στο παρόν βιβλίο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εμφανίζει το τελευταίο κεφάλαιο στο οποίο επιχειρείται μια ευρύτερη κοινωνιολογική και οικονομικοπολιτική προσέγγιση της προβληματικής του κρίσιμου και ιδιαιτέρως επίκαιρου ζητήματος το μέλλοντος της εργασίας και του καπιταλισμού, ενόψει της εκρηκτικής εξέλιξης των νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται μια συνοπτική κριτική παράθεση των βασικών θεωριών των Rifkin, Reich, Gorz, Hardt – Negri και Mason, αλλά και του νέου φιλοσοφικοπολιτικού ρεύματος του Akzelerationismus.