ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Ε. Αντωνιάδου, Ο εκούσιος χαρακτήρας της εργοδοτικής παροχής ως αντικειμένου της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, ΔΕΕ 2019, σελ. 186.

 

Ν. Γαβαλάς, Το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ. και η καθοριστική επιρροή του στην ερμηνεία του άρθρου 48 του Ν. 4611/2019, ΕΕργΔ 2019, σελ. 529.

 

Μ. Γιαννακούρου, Δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές: το άμεσο οριζόντιο αποτέλεσμα του άρθρου 31 παρ. 2 του Χ.Θ.Δ.Ε.Ε. και οι εργοδοτικές υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος – Με αφορμή τις αποφάσεις του Δ.Ε.Ε. της 6 ης Νοεμβρίου 2018 Kreuziger, Max-Planc και Bauer, ΕΕργΔ 2019, σελ. 241.

 

Δ. Ζερδελής, Η προστασία από την απόλυση μετά το Ν. 4611/19, ΕΕργΔ 2019, σελ. 369.

 

Α. Καίσαρη, Οι νέες ρυθμίσεις του ν. 4611/2019 για τους διανομείς με χρήση δικύκλου (courier και delivery) – Mια πρώτη προσπάθεια ειδικής ρύθμισης των όρων υγιεινής και ασφάλειας ενός επικίνδυνου επαγγέλματος, ΕΕργΔ 2019, σελ. 799.

 

Δ. Λαδάς, Στοιχειοθέτηση της μεταβίβασης σε περίπτωση απόσχισης τμήματος επιχείρησης με σύσταση νέας εταιρίας υπό το πρίσμα της απόφασης του ΔΕΕ της 13ης.6.2019 στην υπόθεση C-664/2017 (Ελληνικά Ναυπηγεία), ΔΕΕ 2019, σελ. 672.

 

Γ. Λεβέντης, Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου μετά τον Ν. 4611/19, ΔΕΝ 2019, σελ. 945.

 

Κ. Παπαδημητρίου, Η νέα ρύθμιση για τον βάσιμο λόγο καταγγελίας συμβάσεως αορίστου χρόνου, ΔΕΝ 2019, σελ. 959.

 

Ν. Πατσουράκης και Ε. Στοφόρου, Η πρόσφατη τροποποίηση του δικαίου της καταγγελίας και η έννοια του «βασίμου λόγου», ΔΕΝ 2019, σελ. 801.

 

Α. Πολυχρονιάδου, Μεταβίβαση «τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης» - Με αφορμή την απόφαση του Δ.Ε.Ε. της 13ης Ιουνίου 2019 επί της υποθέσεως Ελληνικά Ναυπηγεία, C-664/17, ΕΕργΔ 2019, σελ. 573.

 

Ι. Σκανδάλης, Η ανάλυση της νομολογίας του ΔΕΕ για το “outsourcing”. Mε αφορμή την υπόθεση C-60/17 (Somoza Hermo), ΔΕΕ 2019, σελ. 312.

 

Π. Ταρνατώρου, Ο περιορισμός της ευθύνης του εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας του μετά την θέση σε ισχύ του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 4611/19, ΔΕΝ 2019, σελ. 974.

 

Χ. Τσέλιου, Επίσχεση Εργασίας, μια ιδιαίτερη μορφή επίσχεσης, ΔΕΝ 2019, σελ. 411.

 

Temming, Αναγνώριση και όρια της προστασίας από την απόλυση σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων, ΕΕργΔ 2019, σελ. 129.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Α. Βάγιας, Η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ΕΕργΔ 2019, σελ. 657.

 

Π. Γαλάνης, Οι νομικές συνέπειες της νόμιμης απεργίας: μία συνολική προσέγγιση, ΔΕΕ 2019, σελ. 539.

 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

Ν. Γαβαλάς, Πάντα την Κυριακή: η μεταφυσική των αγορών και η εργαλειοποίηση του δικαίου – Επ’ ευκαιρία της ΣτΕ 18/2019, ΕΕργΔ 2019, σελ. 785.

 

Σ. Δημητριάδης, Το «υπερπρονόμιο» των απαιτήσεων των εργαζομένων μετά τον Ν. 4512/18, ΔΕΝ 2019, σελ. 1121.

 

Μ. Κοτσώνη, Η προστασία των κοινωνικών παροχών αναπηρίας με βάση το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Παρατηρήσεις στις αποφάσεις του ΕΔΔΑ της 10-2-2015 και της 13-12-2016 Belane Nagy κατά Ουγγαρίας, ΔΕΝ 2019, σελ. 529.

 

Δ. Κουκιάδης, οι νέες τεχνολογίες, οι νέες μορφές οργάνωσης της επιχείρησης και οι προτάσεις της Δ.Ο.Ε. για το μέλλον της εργασίας, ΕΕργΔ 2019, σελ. 673.

 

Π. Μπουμπουχερόπουλος, Αναστολή των αποσβεστικών προθεσμιών του άρθρου 6 ν. 3198/1955 με πρωτοβουλία του εργαζομένου – Η ρύθμιση του άρθρου 58 ν. 4611/2019, ΕΕργΔ 2019, σελ. 555.

 

Π. Παπαρρηγοπούλου, Το καθεστώς των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) υπό το φως της Οδηγίας 2341/16/ΕΕ που αναμένεται να ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο, ΔΕΝ 2019, σελ. 401.

 

Χ. Πετίνη-Πηνιώτη, Δικηγόροι - Συνέχιση απασχολήσεως, διατήρηση της ιδιότητος μετά από την συνταξιοδότηση, ΔΕΝ 2019, σελ. 657.

 

Δ. Χαρίσης, Συνοπτική παρουσίαση του συστήματος προστασίας των εργατικών απαιτήσεων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη: H διεθνής και η εθνική προοπτική, ΔΕΝ 2019, σελ. 1128.