Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2019).

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει 32 θέματα με αντικείμενο ζητήματα εργατικού δικαίου από την ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση έλαβαν χώρα σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες και έχουν ληφθεί υπόψη. Σε αντίθεση με την προηγούμενη έκδοση, η οποία περιελάμβανε θέματα από την ύλη τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών εργασιακών σχέσεων, η έκδοση αυτή περιλαμβάνει θέματα αποκλειστικά από την ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων. Σε σύντομο –ελπίζουμε– χρονικό διάστημα θα εκδοθούν και «Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου» με θέματα συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Στόχος και της έκδοσης αυτής είναι η σύνδεση της θεωρίας με την νομική πράξη και η εξοικείωση με την αντιμετώπιση και επίλυση σύνθετων ζητημάτων εργατικού δικαίου. Στα περισσότερα θέματα υπάρχουν εκτενείς θεωρητικές αναλύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τον σπουδαστή αλλά και κάθε πρόσωπο που από οποιαδήποτε θέση ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή του εργατικού δικαίου, στην κατανόηση και λύση των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται σ’ αυτά. Άλλωστε, χωρίς γνώση της θεωρίας δεν είναι δυνατή η επιτυχής αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων. Ως «Εργατικό Δίκαιο» και «Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο», στα οποία γίνονται οι παραπομπές, νοούνται η Δ’ έκδοση των Ατομικών Εργασιακών Σχέσεων (2019) και η Γ΄ έκδοση των συλλογικών εργασιακών σχέσεων (2019) αντίστοιχα.