Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο εργατικου δικαίου - Στ' έκδοση (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2019).

Στη νέα έκδοση του Εγχειριδίου έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πρόσφατες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, καθώς και η πρόσφατη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενόψει της επίδρασης που ασκεί το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο στη διαμόρφωση του εθνικού δικαίου, στην έκδοση αυτή προστέθηκε νέα παράγραφος αφιερωμένη ειδικά στο ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο. Βέβαια, τόσο η ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία όσο και η νομολογία του ΔΕΕ λαμβάνονται υπόψη και αναλύονται και στις επιμέρους ενότητες του βιβλίου, ώστε ο αναγνώστης να έχει μια πλήρη εικόνα για τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται σε κάθε ενότητα.