Δ. Ζερδελής, «Σύγχρονα θέματα Εργατικού Δικαίου» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2020)

Στο βιβλίο αυτό αντιμετωπίζονται επίκαιρα ζητήματα του εργατικού δικαίου και συγκεκριμένα από το χώρο των ατομικών εργασιακών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα που ανακύπτουν από την μεταφορά οδηγιών της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο. Μεταξύ των ζητημάτων αυτών είναι οι απαγορεύσεις διακρίσεων για διάφορους λόγους, όπως λόγω θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας, η προστασία από ομαδικές απολύσεις, η προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, τα χρονικά όρια εργασίας και η προβληματική των λεγόμενων «άτυπων» σχέσεων εργασίας, όπως είναι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης, με τις οποίες προωθείται η σύγχρονη ελαστικότητα στις εργασιακές σχέσεις.