Κ. Μπακόπουλος, «Η προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ»(Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2020).

Στη μονογραφία αυτή γίνεται μια συστηματική παρουσίαση της διαδικασίας της προδικαστικής παραπομπής (άρθρο 267 ΣυνθΛΕΕ). Η μελέτη επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα πιθανά ερωτήματα που θα θέσει ο εθνικός δικαστής όταν εξετάζει το ενδεχόμενο να απευθυνθεί στο ΔΕΕ (σκοπός και σκοπιμότητα υποβολής προδικαστικού ερωτήματος, ουσιαστικές προϋποθέσεις, αξιοποίηση της απάντησης του ΔΕΕ στη δικανική του κρίση κλπ.).Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μελέτης είναι ότι η ανάλυση γίνεται από την οπτική γωνία του εργατικού δικαίου. Τούτο επιβάλλεται με δεδομένη τη διείσδυση του ενωσιακού στον ιστό του παραδοσιακού εσωτερικού εργατικού δικαίου.Στο ανά χείρας βιβλίο γίνεται αναφορά και αξιολόγηση αν όχι όλων, των σημαντικότερων αποφάσεων του ΔΕΕ επί ελληνικών προδικαστικών ερωτημάτων εργατικού δικαίου. Με τον τρόπο αυτό σκιαγραφείται η προστιθέμενη αξία της ‘ματιάς’ του ΔΕΕ στο ελληνικό εργατικό δίκαιο. Το Δικαστήριο προσέγγισε τον συγκεκριμένο κλάδο του δικαίου πάντοτε με σεβασμό στις δικαιοπολιτικές επιλογές του Έλληνα νομοθέτη, ενώ παράλληλα συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ερμηνευτικής αντίληψης πιο πραγματιστικής και εγγύτερης στον προστατευτικό σκοπό, που είναι η πεμπτουσία του.