ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝ. 2/2020 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων».

Με την από 11.11.2019 αίτηση προς τον Ο.ΜΕ.Δ. ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Αμίσθων, πρώην Αμίσθων, νυν Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων και η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, ζήτησαν με κοινή αίτηση την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας από ένα διαιτητή για την ρύθμιση της συλλογικής διαφοράς των εργαζομένων στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Στην αίτηση αυτή τα μέρη με όρισαν από κοινού Τακτικό Διαιτητή και ανέλαβα τα καθήκοντά μου την 18η/11/2019. (Διαιτητής η Ελ. Κουτσιμπού)

Για να εκδώσω την παρούσα κάλεσα τα μέρη της συλλογικής διαφοράς σε κοινή συνάντηση, στις 22.11.2019, μελέτησα τα έγγραφα και έλαβα υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συγκεκριμένα τα ακόλουθα:(...)

7. Τις κείμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και τις διατάξεις του Ν. 1876/90, του Ν. 3899/2010, όπως σήμερα ισχύουν και του άρθρου τέταρτου του Ν.4303/2014.

8. Το γεγονός ότι η διαιτητική απόφαση εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας.

9. Το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς, κατά τις διατάξεις του Ν.1876/1990 και ιδίως του άρθρου 16 αυτού, όπως σήμερα ισχύουν, του Ν.3899/2010 και του άρθρου τέταρτου του Ν.4303/2014.

10. Τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αγορά των ακινήτων, την αντανάκλαση των διακυμάνσεων της αγοράς ακινήτων επί των εσόδων των υποθηκοφυλακείων και τη διαφαινόμενη δυναμική ελαφράς ανάκαμψης σε αυτή την αγορά ακινήτων.

Τα ως άνω διαμορφώνουν την απόφασή μου να αυξηθούν οι αποδοχές των εργαζομένων κατά 0,5% και να διατηρηθούν οι λοιποί όροι της Δ.Α. ΜΟΝ, 7/2017.

Συζητήθηκε μεταξύ των μερών το ενδεχόμενο να μη χορηγείται πλέον το επίδομα ηλεκτρονικών υπολογιστών στους εργαζόμενους που θα προσληφθούν στο μέλλον και να διατηρηθεί για όσους εργάζονται κατά την έκδοση της παρούσας. Αποφασίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην αρχή της ισότητας η διατήρηση του επιδόματος μόνο για όσους εργάζονται. Κατά συνέπεια, διατηρείται η προϊσχύσασα ρύθμιση με την οποία είχε καθορισθεί επίδομα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε ποσοστό 15%, το οποίο δύναται να χορηγηθεί, κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα, ακόμα και σε όλους τους υπαλλήλους του υποθηκοφυλακείου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του υποθηκοφυλακείου. Εναπόκειται στα μέρη της συλλογικής διαφοράς να διαπραγματευθούν στο μέλλον το περιεχόμενο και τον τρόπο χορήγησης αυτού του επιδόματος.

Κατά τις διαπραγματεύσεις συζητήθηκε και το θέμα της παρακράτησης της συνδικαλιστικής συνδρομής. Αποφασίζω ότι κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζομένων, που είναι μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων, πρώην Αμίσθων νυν Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής. Για να γίνεται αυτή η παρακράτηση απαιτείται τόσο έγγραφη δήλωση του Συνδέσμου προς το εκάστοτε Υποθηκοφυλακείο, όπου αναφέρεται το ποσό της συνδρομής και η συχνότητα της παρακράτησης, όσο και η δήλωση κάθε εργαζόμενου ότι επιθυμεί να γίνεται η παρακράτηση αυτή.

Με βάση τα ανωτέρω

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1. – Πεδίο εφαρμογής. – Στις διατάξεις της παρούσας Δ.Α. υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται στα Αμισθα Υποθηκοφυλακεία καθώς και στα Αμισθα Υποθηκοφυλακεία στα οποία λειτουργούν και Κτηματολογικά Γραφεία, όλης της χώρας.

Άρθρο 2. – Βασικοί μισθοί. – 1. Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών καθορίζομαι ως εξής:

Α) Ως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους θα καταβάλλονται οι αποδοχές που κάθε φορά προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ν.4093/2012) για υπαλλήλους της ηλικίας αυτής.

Β) Μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας:

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

0-2

971,25

2-4

994,27

4-5

1028,75

5-6

1028,75

6-8

1057,49

8-10

1063,26

10-12

1074,75

12-14

1086,25

14-15

1097,72

15-16

1097,72

16-18

1109,28

18-20

1120,74

20-21

1132,23

21-22

1143,74

22-23

1155,21

23-24

1165,99

24-25

1178,21

25-26

1211,86

26-27

1223,38

27-28

1235,28

28-29

1246,36

29-30

1252,10

30-31

1289,95

31-32

1327,82

32-33

1365,69

33-34

1403,56

34-35

1441,45

35-36

1479,32

36-37

1517,19

37-38

1555,06

38-39

1592,93

39-40

1630,79

2. Για τον καθορισμό των βασικών μισθών λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε ισότιμα και συναφή καθήκοντα σε οποιονδήποτε εργοδότη,

3. Η προϋπηρεσία συνταξιούχου η οποία προσμετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει ο υπάλληλος στον εργοδότη αμέσως μετά την πρόσληψη. Τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την απόδειξη της προϋπηρεσίας υποβάλλονται μέσα σε τρεις μήνες. Αν από τα πιστοποιητικά προκύπτει προϋπηρεσία μεγαλύτερη από όση αναφέρεται στη δήλωση ή αν υποβληθούν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας χωρίς να έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση κατά την πρόσληψη, η προϋπηρεσία συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό του μισθού από την ημέρα της κατάθεσης των πιστοποιητικών.

5. Κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας τα πιστοποιητικά επιστρέφονται στον υπάλληλο.

Άρθρο 3. – Επιδόματα. – Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς χορηγούνται τα εξής επιδόματα, τα οποία υπολογίζονται επί του βασικού μισθού:

1. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας.

Οι βασικοί μισθοί όπως διαμορφώνονται με βάση τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη ή άλλο άμισθο υποθηκοφυλακείο σε ποσοστό 9% για τη συμπλήρωση της πρώτης πενταετίας και 10% για τη συμπλήρωση κάθε επόμενης πενταετίας και μέχρι τέσσερις (4) πενταετίες, ήτοι συνολικά μέχρι πέντε πενταετίες.

Στην περίπτωση που ο μισθωτός έχει πολλαπλή απασχόληση κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα, ο χρόνος των πολλαπλών απασχολήσεων λαμβάνεται υπόψη μόνο μία φορά ως χρόνος προϋπηρεσίας.

2. Επίδομα λαθών.

Στους υπαλλήλους που έχουν την ευθύνη για την είσπραξη των δικαιωμάτων από τους τίτλους που καταχωρίζονται και για όσο χρόνο έχουν την ευθύνη αυτή καταβάλλεται επίδομα λαθών 12%.

Το ταμιακό επίδομα λαθών 12% χορηγείται κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα σε τέσσερις (4) υπαλλήλους και δύναται να χορηγηθεί σε δύο (2) ακόμη υπαλλήλους κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα και εφόσον στο Υποθηκοφυλακείο στο οποίο προΐσταται λειτουργεί Κτηματολόγιο.

3. Επίδομα γάμου.

Στους έγγαμους μισθωτούς χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς, καθώς και σε εκείνους που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας ή είναι διαζευγμένοι.

4. Επίδομα παιδιών.

Χορηγείται επίδομα παιδιών, σε ποσοστό 5% για κάθε ανήλικο παιδί και θα το λαμβάνει ο γονέας μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η χορήγηση του επιδόματος αυτού παρατείνεται για παιδιά που δεν εργάζονται και φοιτούν σε ανώτατη, ανώτερη ή ισότιμη και αναγνωρισμένη με αυτές σχολή της ημεδαπής για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές και σε καταληκτικό χρόνο σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Για το σκοπό αυτό ο επιδοτούμενος με το παρόν επίδομα υπάλληλος υποχρεούται να προσκομίζει τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους επίσημη βεβαίωση σπουδών από τη σχολή του και υπεύθυνη δήλωση ότι το παιδί δεν εργάζεται.

5. Επιστημονικό Επίδομα.

Α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε πανεπιστημιακής ή άλλης ισότιμης σχολής της Ελλάδος ή του εξωτερικού χορηγείται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 25%. Στους κατόχους Πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού διπλώματος το ανωτέρω επιστημονικό επίδομα προσαυξάνεται κατά 39,00 ευρώ.

Β) Στους πτυχιούχους ανωτέρων σχολών, χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 20%.

6. Επίδομα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Καθορίζεται επίδομα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε ποσοστό 15%, το οποίο δύναται να χορηγηθεί, κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα, ακόμα και σε όλους τους υπαλλήλους του υποθηκοφυλακείου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του υποθηκοφυλακείου.

Άρθρο 4. – Διάφορες παροχές. – 1. Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα ή να προσέρχονται στην εργασία τους μία ώρα αργότερα ή να αποχωρούν μία ώρα νωρίτερα.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για την άδεια θηλασμού και μητρότητας (άρθρο 7 της από 23.5.2000 ΕΓΣΣΕ, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν.2874/2000, κ.λπ.).

3. Στους μισθωτούς που παντρεύονται παρέχεται άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι άσχετη με την κανονική άδεια αναψυχής του ΑΝ 539/45 και δεν συμψηφίζεται με αυτή.

Άρθρο 5. – Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής. – Κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζομένων, που είναι μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων, πρώην Αμίσθων, νυν Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής. Για να γίνεται η παρακράτηση απαιτείται τόσο έγγραφη δήλωση του Συνδέσμου προς το εκάστοτε Υποθηκοφυλακείο, όπου αναφέρεται το ποσό της συνδρομής και η συχνότητα της παρακράτησης όσο και η δήλωση κάθε εργαζόμενου ότι επιθυμεί να γίνεται η παρακράτηση αυτή.

Άρθρο 6. – Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 29 Μαρτίου 2019.