ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΝΤ. 3/2020 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και ειδικότερα στις Ασφαλιστικές Επιχ/σεις μη θυγατρικές Τραπεζών, στους Ασφαλιστικούς Φορείς και στις Ασφαλιστικές Επιχ/σεις θυγατρικέ

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ. (του άρθρου 16 Α του ν. 1876/1990)

Συνεδρίασε στην Αθήνα με έδρα τον Ο.ΜΕ.Δ., την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020, με την εξής σύνθεση: α) Μαρίνα Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας (Πρόεδρος), β) Καλλιόπη Πανά, Αρεοπαγίτης, (παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης), γ) Χαράλαμπος Μπρισκόλας, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, δ) Κωνσταντίνος Κρεμαλής, (παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης), Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ., και ε) Μίρκα Καζιτώρη, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ., (τακτικά μέλη).

Θέμα της συζήτησης ήταν η εξέταση της από 23.10.2020 εφέσεως της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) κατά της υπ’ αριθμ. 7/2020 Διαιτητικής Απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης”.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν: Εκ μέρους της ΕΑΕΕ ο Κωνσταντίνος Πηνιώτης, νομικός σύμβουλος και Παναγιώτης Δημητρίου (με φυσική παρουσία), Φιλίππα Μιχάλη, Ιωάννης Λαπατάς, Μαργαρίτα Αντωνάκη, Εύα Βαρουχάκη και Ιωάννης Φασόης (μέσω τηλεδιάσκεψης). Εκ μέρους της ΟΑΣΕ ο Σπυρίδων - Ναπολέων Κολαΐτης και Χρήστος Παπαδόγιαννης Πρόεδρος, (με φυσική παρουσία), και Άννα Δάρρα, Δημήτριος Ζερδελής, νομικοί σύμβουλοι, Εμμανουήλ Χατζάκης, Σταύρος Ξηρόπουλος, Ιωάννης Πετσαλάκης και Ιωάννης Χαλικιάς (μέσω τηλεδιάσκεψης).

Οι εκπρόσωποι των μερών εξέθεσαν τις απόψεις τους, απάντησαν στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, συμφωνήθηκε δε η απόφαση να δημοσιευθεί μέχρι 15/12/2020. (...)

Έκρινε, σύμφωνα με το νόμο τα εξής:

1. Προβάλλεται (λόγος 3ος) ότι εσφαλμένα - και παρά τη μειοψηφούσα γνώμη του Προέδρου της - έγινε δεκτό με την προσβαλλομένη ότι η παρούσα υπόθεση διέπεται από τις διατάξεις του αρθρ. 16 του ν. 1876/1990, ως ίσχυαν πριν αντικατασταθούν με το άρθρο 57 του ν. 4635/2019 (Α’167/30.10.2019) με τον οποίο η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται δραστικά και επιτρέπεται μόνον στις οριζόμενες εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες, πάντως, δεν συντρέχουν εν προκειμένω. Η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, ο νέος νόμος 4635/2019, όπως συνάγεται από το σκοπό του, καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις διαιτησίας, στις οποίες, κατά την 30ή. 10.2020 δεν είχε ορισθεί διαιτητής ή ο ορισθείς διαιτητής δεν είχε αναλάβει ακόμη τα καθήκοντά του. Κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί, διότι, ο νόμος, εφόσον δεν προβλέπεται ρητώς το αντίθετο, ορίζει για το μέλλον (ΑΚ αρθρ.2) καταλαμβάνει δε τις διαφορές που ανακύπτουν μετά την έναρξη της ισχύος του. Κατόπιν αυτού, οι ουσιαστικές ρυθμίσεις του ν. 4635/2019, ο οποίος δεν περιέχει μεταβατικές διατάξεις, δεν εφαρμόζονται στις αιτήσεις διαιτησίας που είχαν ήδη υποβληθεί πριν από τις 30.10.2019, ημερομηνία δημοσιεύσεώς του στην ΕτΚ, (1/20 Πεντ.ΔΑ). Δεδομένου δε ότι εν προκειμένω, η επίδικη αίτηση για επίλυση της διαφοράς υπεβλήθη μονομερώς από την πλευρά των εργαζομένων (Ο.Α.Σ.Ε.) στον Ο.ΜΕ.Δ. στις 10.10.2019, ήτοι πριν από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παραπάνω νόμου, η εν λόγω διαφορά διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1876/90, ως ίσχυαν πριν αντικατασταθούν με το άρθρο 57 του ν. 4635/2019. Τα αυτά κρίνοντας η εκκαλουμένη, ορθά το νόμο ερμήνευσε, αντιμετώπισε δε αιτιολογημένα τους σχετικούς ισχυρισμούς των μερών. (...)

5. Η εκκαλούμενη απόφαση διατήρησε τις αποδοχές των εργαζομένων σε ασφαλιστικές εταιρίες - μέλη της εκκαλούσας στα επίπεδα που είχαν συμφωνηθεί με την τελευταία ισχύσασα από 29.7.2009 - 2010 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ). Ειδικότερα, με το άρθρο 1 της προσβαλλομένης, προβλέπονται 42 κλιμάκια βασικών μισθών (ΜΚ), από 956 έως 1303 ευρώ, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας και προϋπηρεσίας του εργαζομένου, ενώ με το άρθρο 2 προβλέπεται περαιτέρω, η καταβολή επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας, στην ίδια δε διάταξη ορίζεται (2 περ. ε) ότι «οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, ισχύουν και εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρθρ. 4 της ΠΥΣ 6/2012». Η εκκαλούσα ισχυρίζεται (5ος και 13ος λόγοι) ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν είναι νόμιμες για τους εξής λόγους: Μετά τις 12.8.2012, οπότε η παραπάνω ΣΣΕ πέρασε στο στάδιο της μετενέργειας, τα ελάχιστα όρια αποδοχών των εργαζομένων στον ασφαλιστικό κλάδο καθορίζονται πλέον σύμφωνα με τον κατά νόμο κατώτατο μισθό (ήδη 650 ευρώ), σύμφωνα δε με το αρθρ. 4 της ΠΥΣ 6/2012, δεν επιτρέπεται η υποχρεωτική αύξηση των αποδοχών, έως ότου η ανεργία μειωθεί κάτω του 10%. Με τα δεδομένα αυτά, κατά την εκκαλούσα, ο καθορισμός των αποδοχών των εργαζομένων στον ασφαλιστικό κλάδο στα επίπεδα του 2012, παραβιάζει την ανωτέρω ΠΥΣ και είναι παράνομος, εσφαλμένως δε η Τριμελής Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη τον σχετικό ισχυρισμό που προβλήθηκε και ενώπιόν της. Η πλευρά των εργαζομένων αντιτείνει (βλ. από 3.12.2020 υπόμνημα της ΟΑΣΕ) ότι κατά την έννοια της εν λόγω ΠΥΣ, επιβάλλεται η αναστολή των αυξήσεων που προβλέπονταν σε υφιστάμενες κατά την έναρξη της ισχύος της διατάξεις, ενώ δεν απαγορεύονται οι αυξήσεις με ΣΣΕ ή διαιτητικές αποφάσεις για το μέλλον. Επί των ανωτέρω, η παρούσα Επιτροπή καταλήγει ομοφώνως στα κάτωθι:

Στο άρθρο 4 της ΠΥΣ 6/2012, (Α 38 728.2.2012), η οποία εκδόθηκε κατ’ επίκληση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (το λεγόμενο «Μνημόνιο II», A’ 28 /14.2.2012) προβλέπεται ότι: «Από 14.2.2012 και μέχρι το ποσοστό ανεργίας να διαμορφωθεί κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, ΣΣΕ ή Δ.Α., οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ώριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας...». Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 2 παρ. 4 της ίδιας ΠΥΣ ”Οι κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της. Κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί, ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα ΣΣΕ, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο από αυτές επίδομα...”. Κατά την έννοια της διατάξεως του αρθρ. 4 της ανωτέρω ΠΥΣ - και παρά την ατελή διατύπωσή της - σε συνδυασμό προς εκείνη του αρθρ. 2 παρ. 4 της ίδιας ΠΥΣ, για όσο χρόνο η ανεργία δεν μειώνεται κάτω από το ανωτέρω ποσοστό, θα αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων (τόσο αυτών που ήδη ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της ΠΥΣ, όσο και αυτών που τυχόν θα θεσπιστούν στο μέλλον) οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις αποδοχών που στηρίζονται αποκλειστικά στην πάροδο ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση δε που υπήρχε σχετική ΣΣΕ που έληξε, εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενοι από αυτήν κανονιστικοί όροι που αφορούν τον βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμανσης. Κατόπιν αυτών, και δεδομένου ότι στον βασικό μισθό του ΜΚ περιέχεται και η ωρίμανση κατά την έννοια της εξέλιξης της μισθολογικής κλίμακας (βλ. ΑΠ 773/2017, Β2 Πολιτ.) πρέπει να απορριφθεί ο παραπάνω λόγος εφέσεως, αφού, όπως έγινε δεκτό, η ένταξη και εξέλιξη εργαζομένων σε ΜΚ δεν αποτελεί αύξηση αποδοχών, η ισχύς της οποίας θα έπρεπε να ανασταλεί κατά την έννοια της ανωτέρω ΠΥΣ. Όσον αφορά όμως, τη ρύθμιση του άρθρου 2 (Κεφάλαιο 2) και 2α (Κεφάλαιο 3) της παρούσας περί καταβολής επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας - ρύθμιση η οποία νομίμως καταρχήν τίθεται, αφού η ανωτέρω ΠΥΣ δεν απαγορεύει τη θέσπιση τέτοιων επιδομάτων αλλά απλώς προβλέπει την αναστολή της ισχύος τους και δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση του Α.Π. περιορίζεται στην ερμηνεία του άρθρ. 2 της εν λόγω ΠΥΣ και επομένως δεν εκτείνεται και στην ερμηνεία του άρθρου 4 που τίθεται εν προκειμένω - πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να οριστεί, (βλ και σχετική πρόταση της εκκαλούσας στο από 2.12 2020 υπόμνημά της), ότι: άρθρ. 2. περ. «ε. Σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012, μέχρι να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας κάτω του 10%, ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχει διανύσει ο εργαζόμενος μετά τις 14.2.2012, δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο κεφάλαιο 5 της παρούσας.» (πρβλ. ρύθμιση για την προσαύξηση του κατώτατου μισθού στο ν. 4093/2012, Α’ 222, Υποπαραγρ. ΙΑ.11 παρ. ή 2 στ.). (...)

7. Η Τριμελής Επιτροπή κατέληξε στην απόφασή της, αφού έλαβε υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 1876/90, τα οικονομικά στοιχεία του ασφαλιστικού κλάδου όπως προκύπτουν από τα κατατεθέντα έγγραφα των μερών, καθώς και την προσκομισθείσα από την ΟΑΣΕ, από Σεπτεμβρίου 2020 μελέτη του καθηγητή Ιωάννη Χαλικιά, από τα οποία συνήγαγε ότι την τελευταία εξαετία οι ασφαλιστικές εταιρίες παρουσιάζουν μια συνολική αύξηση στην παραγωγή, της τάξεως του 7,55% και μια μείωση των αποζημιώσεων κατά 13%, ενώ μειώθηκε ο αριθμός των υπαλλήλων. Όσον αφορά εξάλλου, τις συνέπειες της πανδημίας έκρινε ότι αυτές δεν μπορούν να προσδιοριστούν επί του παρόντος. (...)

8. Προβάλλεται, στη συνέχεια (11ος λόγος), ότι εσφαλμένως περιελήφθησαν στο Κεφάλαιο 3 της προσβαλλομένης, ιδιαίτερες ρυθμίσεις για ασφαλιστικές εταιρίες -θυγατρικές τραπεζών, μολονότι δεν υφίσταται πλέον τέτοιος κλάδος. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί προεχόντως, διότι στηρίζεται σε εσφαλμένη πραγματική προϋπόθεση, αφού, όπως αναφέρει η ίδια η εκκαλούσα, υφίστανται ακόμη στην κατηγορία αυτή, η «Εθνική Ασφαλιστική» καθώς και μια μικρή εταιρία.

9. Προβάλλεται εξάλλου, (λόγος 12ος) ότι κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1264/1982 περιελήφθησαν στα άρθρα 8, 9 και 10 της προσβαλλομένης ρυθμίσεις σχετικά με χρηματικές καταβολές υπέρ των συνδικαλιστικών οργάνων. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του ν. 1264/82, απαγορεύεται μεν να δέχονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εισφορές και ενισχύσεις από εργοδότες, από την απαγόρευση όμως αυτήν εξαιρούνται παροχές για την εξυπηρέτηση «κοινωφελών σκοπών», ως τέτοιες δε μπορούν να θεωρηθούν οι προβλεπόμενες στα παραπάνω άρθρα, οι οποίες προβλέπονταν και στις προϊσχύουσες ΣΣΕ, ενώ τα σχετικά ποσά κρίνονται ως εύλογα.

10. Τέλος (14ος λόγος), προσάπτεται η πλημμέλεια στην εκκαλουμένη ότι εσφαλμένα υιοθέτησε άκριτα την πρόταση μεσολάβησης, αντιγράφοντας ακόμη και τα προφανή σφάλματά της, κατά τον καθορισμό των επιδομάτων σπουδών. (Κεφάλαιο 2, αρθρ. 3 περ. 4 και Κεφάλαιο 3, αρθρ. 3 περ. 4). Η προφανής παραδρομή κατά την αναγραφή των εν λόγω αριθμητικών ποσοστών, δεν αποτελεί απόδειξη άκριτης υιοθέτησης της προτάσεως μεσολάβησης, όπως αβασίμως προβάλλεται, δεδομένου όμως, ότι πράγματι παρατηρείται αναντιστοιχία στους σχετικούς αριθμούς, πρέπει να διορθωθεί και να τεθούν στις παραπάνω διατάξεις τα ορθά ποσοστά, ήτοι 23% (επίδομα μεταπτυχιακού) και 28% (επίδομα διδακτορικού) αντί των εσφαλμένων ποσοστών 25% και 30% αντιστοίχως.

Με τις σκέψεις αυτές

Η Επιτροπή απορρίπτει την έφεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (με την επιφύλαξη όσων έγιναν δεκτά ανωτ. σκ. 5 επί των λόγων 5 και 13 και σκ. 10 επί του λόγου 14) και

Διαμορφώνει ως εξής τη διαιτητική απόφαση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Άρθρο 1. –  Πεδίο Ισχύος. – Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι ολόκληρης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και ειδικότερα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών, στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και ΤΕΑΕΑΠΑΕ) και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές τραπεζών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 1. –  Βασικοί μισθοί προσωπικού. –  1.1. Τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Γ.Δ.Α., Ε.Ι.Α.Σ. και ΤΕΑΕΑΠΑΕ), ορίζονται από 1 έως 42, διαμορφώνονται ως εξής από 6.02.2019 έως 6.02.2021:

Πίνακας 1

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ €

1

956

2

959

3

961

4

964

5

967

6

970

7

988

8

991

9

1021

10

1030

11

1078

12

1078

13

1094

14

1097

15

1110

16

1113

17

1130

18

1136

19

1150

20

1158

21

1165

22

1168

23

1177

24

1180

25

1196

26

1203

27

1215

28

1223

29

1229

30

1232

31

1236

32

1246

33

1256

34

1267

35

1279

36

1289

37

1298

38

1299

39

1300

40

1301

41

1302

42

1303

1.2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Χρόνος υπηρεσίας με βάση τον οποίο υπολογίζονται οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, είναι ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

α) Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος δεν παρέχει μεν εργασία, αλλά διατηρεί σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα στις αποδοχές του (ετήσια νόμιμη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερημερίας εργοδότη, χρόνος άδειας τοκετού κ.λπ.)

β) Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, φορέα κ.λπ. ως άρθρο 1 παρούσας ΣΣΕ, σε καθήκοντα ομότιμα ή συναφή με αυτά που ανήκουν στην ήδη κατεχόμενη θέση. Ο χρόνος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Αν τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κατατεθούν στον εργοδότη μέσα σε 6 μήνες από την πρόσληψη, ο εργοδότης υποχρεούται να συνυπολογίσει την προϋπηρεσία αναδρομικά από την πρόσληψη. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 6μηνης προθεσμίας αλλά σε δύο χρόνια από την πρόσληψη, ο εργοδότης αναγνωρίζει την προϋπηρεσία από την ημερομηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 2ετίας, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία.

1.3. Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή - όποιο είναι μικρότερο - ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

Άρθρο 2. – Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας. – α) Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.

β) Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.

γ) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας διαμορφώνεται στο 1,30%.

δ) Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας (όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. β) από 1/2/2019 σε τρία (3) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.

ε) Σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012, μέχρι να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας κάτω του 10%, ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχει διανύσει ο εργαζόμενος μετά τις 14.2.2012, δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο κεφάλαιο 5 της παρούσης.

Άρθρο 3. – Επιστημονικά επιδόματα. – 1) Επίδομα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα (ΑΕΙ &. ΤΕΙ) εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 18% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

2) Για τους πτυχιούχους σχολών Ανώτερης εκπαίδευσης πρώην ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ), καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

3) Επίδομα Διδακτορικού

Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 28% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

4) Επίδομα Master

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 23% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

Για τα παραπάνω περιγραφόμενα επιδόματα 1), 2), 3), 4) ισχύουν τα εξής:

Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που γίνονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τα ανωτέρω ποσοστά 23% και 28% καταβάλλονται εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος δίνεται από τις παραπάνω αναφερόμενες σχολές ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ ή από σχολές ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμες εξωτερικού αναγνωριζόμενες από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.

Στους κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατωτέρου επιδόματος.

Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.

5) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών:

Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πιστοποιητικά σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance/CII) του Ε.Ι.Α.Σ., το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού στους πτυχιούχους Associateship (Advanced Diploma in Insurance/ACII).

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ’ αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).

Το ως άνω επίδομα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρευτικά και δεν συμψηφίζεται, εάν συντρέχει, με επίδομα διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

 Άρθρο 4. – Χρόνος Εργασίας. – Καθιερώνεται εβδομάδα 5 ημερών εργασίας. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας είναι 39. Το ωράριο είναι συνεχές με εξαίρεση τους εργαζόμενους στα υποκαταστήματα και περιφερειακά γραφεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπου μπορεί να υπάρχει και απογευματινή εργασία.

Άρθρο 5. – Οδοιπορικά εκτός έδρας. – 1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που τους έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επί πλέον του εις χρήμα μισθού τους και μηνιαία αποζημίωση € 20 από 6.02.2019.

2. Μισθωτοί μετακινούμενοι και διανυκτερεύοντες εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών των εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού τους προσαυξημένο κατά 25%, εφόσον απομακρύνονται πάνω από 150 χιλιόμετρα από την έδρα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Άρθρο 1. – Βασικοί μισθοί προσωπικού. – 1.1. Τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών (κύριο και βοηθητικό προσωπικό), για τα χρονικά διαστήματα από 6.02.2019 έως 6.02.2021, διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 1

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ €

0

970

1

973

2

976

3

979

4

982

5

985

6

988

7

991

8

994

9

1008

10

1018

11

1030

12

1039

13

1043

14

1052

15

1060

16

1066

17

1070

18

1074

19

1075

20

1087

21

1096

22

1110

23

1123

24

1131

25

1143

26

1154

27

1163

28

1178

29

1181

30

1195

31

1207

32

1215

33

1221

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του μισθολογίου και μέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 2

Από 26.02.2019

1226

1228

1229

1230

1231

1232

1234

1235

1.2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Χρόνος υπηρεσίας με βάση τον οποίο υπολογίζονται οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, είναι ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

α) Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος δεν παρέχει μεν εργασία, αλλά διατηρεί σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα στις αποδοχές του (ετήσια νόμιμη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερημερίας εργοδότη, χρόνος άδειας τοκετού κ.λπ.)

β) Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, φορέα κ.λπ. ως άρθρο 1 παρούσας ΣΣΕ, σε καθήκοντα ομότιμα ή συναφή με αυτά που ανήκουν στην ήδη κατεχόμενη θέση. Ο χρόνος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Αν τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κατατεθούν στον εργοδότη μέσα σε 6 μήνες από την πρόσληψη, ο εργοδότης υποχρεούται να συνυπολογίσει την προϋπηρεσία αναδρομικά από την πρόσληψη. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικό μετά τη λήξη της 6μηνης προθεσμίας αλλά σε δύο χρόνια από την πρόσληψη, ο εργοδότης αναγνωρίζει την προϋπηρεσία από την ημερομηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της διετίας δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία.

1.3. Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή - όποιο είναι μικρότερο - ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

Άρθρο 2. – Βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Από 26.02.2019

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

1662

1445

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33° κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 2

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

παραμονή

1/5/2010

παραμονή

1/5/2010

1679

1459

1696

1474

1713

1489

1730

1503

1747

1519

1764

1534

1782

1549

1800

1565

Άρθρο 2α. – Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας. – α) Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.

β) Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.

γ) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας διαμορφώνεται σε 1,30%.

δ) Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας (όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. β) από 6/02/2019 σε τρία (3) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.

ε) Σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012, μέχρι να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας κάτω του 10%, ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχει διανύσει ο εργαζόμενος μετά τις 14.2.2012, δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο κεφάλαιο 5 της παρούσης.

Άρθρο 3. – Επιστημονικά επιδόματα. – 1) Επίδομα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 18% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

2) Για τους πτυχιούχους σχολών Ανώτερης εκπαίδευσης πρώην ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ), καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

3) Επίδομα Διδακτορικού

Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 6/02/2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 28% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

4) Επίδομα Master

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 6.02.2019 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 23% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

Για τα παραπάνω περιγραφόμενα επιδόματα 1), 2), 3), 4) ισχύουν τα εξής:

Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που γίνονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τα ανωτέρω ποσοστά 23% και 28% καταβάλλονται εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος δίνεται από τις παραπάνω αναφερόμενες σχολές ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ ή από σχολές ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμες εξωτερικού αναγνωριζόμενες από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.

Στους κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατωτέρου επιδόματος.

Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλων σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.

5) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών:

Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πιστοποιητικό σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance /CII) του Ε.Ι.Α.Σ., το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού στους πτυχιούχους Associateship (Advanced Diploma in Insura nce/ACII).

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ’ αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).

Το ως άνω επίδομα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρευτικά και δεν συμψηφίζεται, εάν συντρέχει, με επίδομα διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Άρθρο 4. – Επίδομα τοκετού. – Από 6.02.2019 το επίδομα τοκετού ορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ. Χορηγείται με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Το ποσόν αυτό συμψηφίζεται με τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, και από τυχόν προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της Επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των 685 ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΣΕ

Άρθρο 1. – Επίδομα Γάμου. – Καταβάλλεται επίδομα γάμου ποσοστού 10% επί του βασικού μισθού του εργαζομένου. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους ανεξαρτήτως φύλου, έστω και αν αμφότεροι οι σύζυγοι υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση.

Άρθρο 2. – Επίδομα Τέκνων. – Καταβάλλεται επίδομα τέκνων ποσοστού 7% για κάθε παιδί επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι ότου το παιδί συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας του και συνεχίζει να καταβάλλεται μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, εφόσον φοιτά σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή το 22ο εφόσον φοιτά σε επαγγελματική σχολή (ΙΕΚ).

Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται σε αμφότερους τους γονείς ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία εργάζονται και οι δύο και υπάγονται στην παρούσα σύμβαση. Το επίδομα παιδιών καταβάλλεται και στις ανύπαν-τρες μητέρες.

Άρθρο 3. – Αποζημίωση εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού. – Χορηγείται για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας αποζημίωση ποσού 180 ευρώ μηνιαίως, επί 12 μήνες για κάθε χρόνο και με την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης μηνιαίας δαπάνης από το βρεφονηπιακό σταθμό. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ανά επιχείρηση δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 4. – Επίδομα τέκνων και προστατευόμενων μελών με ειδικές ανάγκες. – Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα, στο άρθρο 8 του Ν. 1483/1984, χορηγείται: από 6.02.2019 επίδομα 16% με ελάχιστη βάση υπολογισμού το 25ο κλιμάκιο του μισθολογίου, του κεφαλαίου 2 άρθρο 1 πίνακας 1 και το 25ο κλιμάκιο του μισθολογίου του κεφαλαίου 3 άρθρο 1 πίνακας 1. Ομοίως χορηγείται το ανωτέρω επίδομα και στους εργαζόμενους που έχουν προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος ή το τυχόν εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ. Το επίδομα αυτό, καθώς και το επίδομα τέκνου και παιδικής μέριμνας, ειδικά για τα τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου, δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευομένου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Άρθρο 5. – Μειωμένο ωράριο σε εργαζόμενους με αναπηρία 67% και άνω καθώς και σε παραπληγικούς και τετραπληγικούς. – Οι εργαζόμενοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία έχουν μειωμένο ωράριο μιας ώρας την ημέρα, είτε κατά την προσέλευση είτε κατά την αποχώρησή τους.

Άρθρο 6. – Ετήσια κανονική άδεια. – Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας υπόψη τα όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις νόμων, Υ.Α., ΕΓΣΣΕ κ.λπ. ως προς την λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας συμφωνούν τα εξής:

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής δικαιούνται ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές ανάλογα με τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας ανεξαρτήτως εργοδότη ως εξής:

α) Για 1 συμπληρωμένο έτος, 21 εργάσιμες ημέρες ετησίως,

β) Για 2 έως 4 συμπληρωμένα έτη, 22 εργάσιμες ημέρες ετησίως,

γ) Για 5 συμπληρωμένα έτη, 23 εργάσιμες μέρες ετησίως.

δ) Για 10 συμπληρωμένα έτη, 25 εργάσιμες μέρες ετησίως,

ε) Για 25 συμπληρωμένα έτη, 26 εργάσιμες μέρες ετησίως,

στ) Για 28 συμπληρωμένα έτη, 27 εργάσιμες μέρες ετησίως.

Ως προς τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα σχετικά με την ετήσια κανονική άδεια οριζόμενα στην εργατική νομοθεσία, και την ΕΓΣΣΕ.

Άρθρο 7. – Συνδικαλιστικές άδειες - διευκόλυνση συνδικαλιστικής δράσης. – α) Συνολικά έξι (6) μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε., απαλλάσσονται με υπόδειξή της για την διεκπεραίωση των συνδικαλιστικών τους δραστηριοτήτων, από την υπηρεσία των εταιρειών στις οποίες έκαστος παρέχει τις εργασίες του, χωρίς περιορισμό ή ανώτερο όριο απαλλαγής ανά εταιρεία και για το χρονικό διάστημα που κατέχουν το αξίωμα αυτό με πλήρεις αποδοχές και πλήρη διατήρηση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Δεν θίγονται απαλλαγές που ισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο για συνδικαλιστικά στελέχη στα σωματεία δύναμης Ο.Α.Σ.Ε.

β) Στα 9 μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ) χορηγείται συνολική μηνιαία απαλλαγή 120 ωρών μετ’ αποδοχών, επιμεριζόμενη κάθε μήνα μεταξύ των μελών του Δ.Σ. ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις εκάστοτε ανάγκες και λειτουργίες του ΣΥΑΕ. Η απαλλαγή αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τις 30 ώρες συνολικά το μήνα για κάθε έκαστο μέλος και χορηγείται κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του ΣΥΑΕ προς την Εταιρεία, η οποία κοινοποιείται στην ΕΑΕΕ.

γ) Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ), δικαιούται να έχει πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς του στους τόπους εργασίας. Ο χώρος ανάρτησης των πινάκων, καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και της διοίκησης του Συλλόγου.

δ) Όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ’ αυτές.

Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.

Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου δηλώνουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του Σωματείου.

Άρθρο 8. – Ενίσχυση επιμορφωτικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων της Ο.Α.Σ.Ε. – Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ και για το χρόνο ισχύος της ενισχύουν με το ποσό των 20.000 ευρώ για κάθε έτος τα ερευνητικά - επιμορφωτικά προγράμματα της Ο.Α.Σ.Ε. και του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Α.Σ.Ε. Στην αρχή κάθε έτους η Ο.Α.Σ.Ε. θα ενημερώνει την Ε.Α.Ε.Ε. για τον κατ’ εκτίμηση προϋπολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων του έτους. Η υλοποίηση των εξόδων θα διαπιστώνεται απολογιστικά με την προσκόμιση, από πλευράς Ο.Α.Σ.Ε., των σχετικών παραστατικών και των ανάλογων εγκριτικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Ο.Α.Σ.Ε. και του ΙΝΕ-ΟΑΣΕ.

Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην Ο.Α.Σ.Ε. από τις εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, για μεν το έτος 2019 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της και για το έτος 2020 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2020. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η Ε.Α.Ε.Ε. αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην Ο.Α.Σ.Ε.

Άρθρο 9. – Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες. – Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ χορηγούν οικονομική ενίσχυση στην Ο.Α.Σ.Ε. για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ποσού 55.000 ευρώ για κάθε έτος ισχύος της.

Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην Ο.Α.Σ.Ε. από τις εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ για μεν το έτος 2019 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ, για δε το έτος 2020 μέχρι το τέλος 2020. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.

Άρθρο 10. – Ενοίκιο Ο.Α.Σ.Ε. – Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ καταβάλλουν το ποσό του ενοικίου των γραφείων της Ο.Α.Σ.Ε. αναπροσαρμοζόμενο κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της σύμβασης μισθώσεως.

Το ποσό του ετησίου ενοικίου θα καταβληθεί στην Ο.Α.Σ.Ε. από τις εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, για μεν το έτος 2019 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της και για το έτος 2020 μέχρι το τέλος 2020. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η Ε.Α.Ε.Ε. αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της, με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Τελικές διατάξεις

1. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, με την ΕΓΣΣΕ, με ατομικές συμβάσεις, καθώς και με διατάξεις Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, δεν θίγονται από τη παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.

2. Για τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί αδειών, επιδόματος αδείας και επιδομάτων εορτών. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 06.02.2019 (επόμενη αίτησης μεσολάβησης 05.02.2019) και λήγει την 05.02.2021.