ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

 

 

Ν. Γαβαλάς, Η αποτυχία του ελληνικού νομικού συστήματος να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/70 για την αποτροπή της καταχρηστικής προσφυγής σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα – Νεότοκη μητέρα απολύεται χωρίς αποζημίωση από δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα – Επ’ ευκαιρία της ΑΠ 107/2019, ΕΕργΔ 2020, σελ. 753.

 

Ν. Γαβαλάς, Νομιμότητα διορισμού συμβασιούχων σε προσωποπαγείς θέσεις κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 20 παρ. 6 του ν. 4452/2017 - Επ’ ευκαιρία της υπ’ αρ. 95/2020 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ, ΕΕργΔ 2020, σελ. 1489.

 

Π. Γαλάνης, Ρυθμίσεις κατά των διακρίσεων στην εργασία ατόμων με αναπηρία, ΔΕΕ 2020, σελ. 678.

 

Δ. Γούλας, Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας στο πεδίο της εργασίας, κατά το ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο, ΔΕΝ 2020, σελ. 1297.

 

Ε. Ερμίδου, Η άδεια αναψυχής κατά το ενωσιακό δίκαιο, ΕΕργΔ 2020, σελ. 405.

 

Δ. Ζερδελής, Άκυρη σύμβαση εργασίας και αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού, σελ. 1.

 

Δ. Ζερδελής, Ο περιορισμός της ευθύνης του εργαζομένου για ζημίες κατά την εκτέλεση της εργασίας (ΑΚ 652), ΕΕργΔ 2020, σελ. 1361.

 

Ε. Κώστογλου, Η έννοια του αντικειμενικού λόγου κατά τη ρήτρα 4 της συμφωνίας – πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, ΕΕργΔ 2020, σελ. 795.

 

Δ. Λαδάς, Τηλεργασία και άδεια ειδικού σκοπού, ΔΕΝ 2020, σελ. 833.

 

Ι. Ληξουριώτης, Εμβολιασμός και άλλα μέτρα κατά του Covid-19 και εργασιακή σχέση, ΔΕΕ 2021, σελ. 1.

 

Β. Καρόκης, Η Uber ενώπιον των δικαστηρίων σε Η.Π.Α. Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία: Η αναζήτηση της εξάρτησης, ΔΕΕ 2021, σελ. 194.

 

Α. Μεντεσίδου, Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου: oριοθέτηση της λειτουργίας της ρήτρας 4 της Οδηγίας 1999/70 από τη ρήτρα 5 αυτής με αφορμή την μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης στους εργαζομένους ορισμένου χρόνου, ΕΕργΔ 2020, σελ. 1381.

 

Κ. Μπακόπουλος, Εθελουσία έξοδος και επιδότηση ανεργίας, ΔΕΝ 2020, σελ. 840.

 

Π. Μπουμπουχερόπουλος, Αδυναμία παροχής εργασίας, τηλεργασία και εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2, ΕΕργΔ 2020, σελ. 507.

 

Ε. Παναγιωτακοπούλου - Ε. Παπανικολάου, Η εξ αποστάσεως εργασία στον ιδιωτικό τομέα, ΔΕΝ 2020, σελ. 1793.

 

C. Papadimitriou, L’intelligence artificielle et le droit du travail: quelles relations? Quelles conséquences ? quel avenir ? Le cas d droit grec σε Intelligence artificielle, gestion algorithmique du personnel et droit du travail, Dalloz 2020, 225.

 

C. Papadimitriou, La crise de Covid-19 et le droit du travail en Grèce, Droit Soial 2020, 697

 

Ν. Πατσουράκη, Ομαδικές απολύσεις. Μία σύντομη αναδρομή εξ αφορμής της ΣτΕ 1786/2019, ΔΕΝ 2020, σελ. 1622.

 

Π. Πετρόγλου, Η ΔΣΕ 190 και η Σύσταση 206 του Ιουνίου 2019: Αναγνώριση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου στην εργασία ως μορφών έμφυλης βίας, ΕΕργΔ 2020, σελ. 993.

 

Α. Πολυχρονιάδου, Συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν παράνομη ενοικίαση εργαζομένων – Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 43/2020 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, ΕΕργΔ 2020, σελ. 555.

 

Α. Πολυχρονιάδου, Η προστασία της μητρότητας κατά το ενωσιακό δίκαιο, ΕΕργΔ 2020, σελ. 1009.

 

Α. Πολυχρονιάδου, Μεταβίβαση τμήματος επιχειρήσεως στο πλαίσιο ομίλου εταιριών (με αφορμή την απόφαση 2431/19 Μον. Πρωτ. Αθηνών), ΔΕΝ 2020, σελ. 1153.

 

Α. Πολυχρονιάδου, Πρόσθετη άδεια μητρότητας ή και πατρότητας? Με αφορμή την απόφαση Δ.Ε.Ε. της 18ης Νοεμβρίου 2020 επί της υποθέσεως C-463/19, Syndicat CFTC, ΕΕργΔ 2020, σελ. 1395.

 

Ε. Ρίζος, Περί της ΑΠ 137/2020, των συνεπειών ανυπαίτιας καθυστέρησης εκπλήρωσης της παροχής και περί της διάκρισης υπερημερίας οφειλέτη – υπερημερίας δανειστή, ΕΕργΔ 2020, σελ. 881.

 

Ι. Σκανδάλης, Ο χρόνος εργασίας στην τηλεργασία, ΧρΙΔ 2020, σελ. 499.

 

Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Η μεταφορά προσωπικού στο εσωτερικό ομίλου επιχειρήσεων (άρθρο 10 ΠΝΠ 20.03.2020) – Μία πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση, ΕΕργΔ 2020, σελ. 497.

 

Χ. Τσέλιου, Παραίτηση μισθωτού από μισθολογικές αξιώσεις, ΔΕΝ 2020, σελ. 847.

 

Μichel Miné, Διακρίσεις στην εργασία και την απασχόληση – Επίκαιρη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕργΔ 2020, σελ. 767.

 

Achim Seifert, Το δίκαιο του χρόνου εργασίας της Δ.Ο.Ε.: Κινητήρια δύναμη για το ενωσιακό δίκαιο; ΕΕργΔ 2021, σελ. 11.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

 

Α. Καζάκος, Η ερμηνεία συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων και η πλήρωση των κενών τους, ΕΕργΔ 2020, σελ. 625.

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Χαρά Πόνη, Η ανατροπή του τεκμηρίου ύπαρξης εξαρτημένης εργασίας στις διαφορές επιβολής προστίμου αδήλωτων εργαζομένων, Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ), σελ. 639

 

Δημήτρης Μπούρλος, Διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση, ΔτΚΑ, σελ. 650.

 

Ιωσήφ-Λάζαρος Χατζητιμοθέου, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), ΔτΚΑ, σελ. 655

 

Άννα Τσέτουρα, Τα κοινωνικά δικαιώματα στη νέα τεχνολογική πραγματικότητα e-Διακυβέρνηση, ΤΠΕ και προσωπικά δεδομένα, ΔτΚΑ, σελ. 663.

 

 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

Γ. Αγαπητός, Η Ευρώπη χρειάζεται πυξίδα για νέο προσανατολισμό, ΔΕΝ 2020, σελ. 1617.

 

B. Δούκα, Η λήψη «πλήρως αυτοματοποιημένων αποφάσεων» από τον εργοδότη: Το άρθρο 22 του Γενικού Kανονισμού Προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 – Γ.Κ.Π.Δ.), ΕΕργΔ 2020, σελ. 369.

 

Κ. Παπαδημητρίου, Ά. Στεργίου, Και μετά την πανδημία COVID-19, τι;, ΔτΚΑ, σελ. 823.

 

Χ. Τσέλιου, Εργατικές διαφορές και διαμεσολάβηση, ΔΕΝ 2020, σελ. 843.