ΑΠΟΦ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 28501/2021 Υπ. Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Επικρατείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1

 

(..) αποφασίζουμε:

Άρθρο 1. – Τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης - Προσθήκη περ. θ) και ι). – Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 24525/ 18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1588) που αφορά το πεδίο εφαρμογής αυτής, τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1. – Πεδίο εφαρμογής. – Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους εργαζόμενους/ες σε εργοδότες με επιχειρηματική δραστηριότητα: α) στο λιανεμπόριο, β) στις μεταφορές, γ) στην εστίαση, δ) στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ε) στις δραστηριότητες καθαρισμού, στ) στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, ζ) σε άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής), η) στις δραστηριότητες σχολών οδηγών, θ) φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών και ι) στις δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας σύμφωνα με τους Πίνακες 1 έως και 10 του Παραρτήματος Α που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.».

Άρθρο 2. – Προσθήκη Πινάκων υπ’ αρ. 9 και 10 στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 24525/18.4.2021 κοινή υπουργική απόφαση. – Στο Παράρτημα Α της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1588) προστίθενται Πίνακες υπ’ αρ. 9 και 10 ως εξής: (...)

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021