Επιστημονικό σωματείο — έτος ίδρυσης 1976

Η «Ελληνική Εταιρεία του Δικαίου της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφαλίσεως» (ΕΔΕΚΑ) είναι αναγνωρισμένο σωματείο κατά ΑΚ 88, από τον Οκτώβριο του 1976, κατόπιν της εκδόσεως της υπ' αριθμ. 2070/1976 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σύμφωνα με το 2ο άρθρο του Καταστατικού μας: «σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη, καλλιέργεια και έρευνα των θεσμών του δικαίου της εργασίας και της κοινωνικής ασφαλίσεως για την ανάπτυξη και προαγωγή της επιστήμης αυτών, τόσο στο θεωρητικό τομέα, όσο και στο πεδίο εφαρμογής».

Από την ίδρυση του σωματείου μας αδιακόπτως και με συνέπεια καταβάλλεται προσπάθεια για τη διαρκή πραγμάτωση του σκοπού μας, κυρίως δια των επιστημονικών συνεδρίων που διοργανώνουμε, αλλά και τη συχνή οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, όπου αναπτύσσεται δημιουργικός διάλογος. H Εταιρεία μας είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 εδ β' περ. γ' του Ν. 1876/1990, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΚΑ υποδεικνύει έναν επιστήμονα ειδικευμένο στις εργασιακές σχέσεις, ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Το Σωματείο μας διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά διετία.

Τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Μαυρομιχάλη αρ. 9 (παραπλεύρως του ΔΣΑ), όπου και λαμβάνουν χώρα οι τακτικές (ανά 15νθήμερο) επιστημονικές συναντήσεις, το τρέχον πρόγραμμα των οποίων αναρτάται στην αρχική σελίδα. Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος, ασχέτως της ιδιότητός του ως μέλους της εταιρείας.