Επιμέλεια: Κ. Παπαδημητρίου, «Πληροφορική και Εργατικό Δίκαιο, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Δικαίου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2018)

b229307Το εν λόγω συλλογικό έργο αποτελείται από τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΔΕΚΑ, με θέμα «Πληροφορική και Εργατικό Δίκαιο», το οποίο έλαβε χώρα στην Τρίπολη.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν: α) ως εισηγητές, Δημήτριος Γούλας, Όμηρος Ζέλιος, Δημήτριος Ζωγραφόπουλος, Δημήτριος Λαδάς, Κώστας Παπαδημητρίου, Ιωάννης Σκανδάλης, Μίλτος Σταμπουλής, Άγγελος Στεργίου, Πέτρος Τσαντίλας, β) ως παρεμβαίνοντες, Κωνσταντίνος Δημαρέλλης, Χρήστος Κιούλος, Κωστούλα Μαζαράκη, Ευφροσύνη Μπακιρτζή, Δημήτριος Σιδέρης.

Συγκεκριμένα, στο Συνέδριο αναλύθηκαν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: τηλεργασία, ζητήματα προστασίας Crowdworkers στην παροχή της ψηφιακής εργασίας, ο χρόνος εργασίας στην ψηφιακή εποχή, ηλεκτρονική απασχόληση μισθωτού εκτός χρόνου εργασίας, κίνδυνοι για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων από τη χρήση συστημάτων πληροφορικής, υγεία και ασφάλεια στην ψηφιακή εποχή, οι ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για τις εργασιακές σχέσεις, πρόσβαση και έλεγχος του εργοδότη στους Η/Υ των εργαζομένων του, ο εργοδοτικός έλεγχος με τεχνικά μέσα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην σχέση εργασίας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση της κοινωνικής ασφάλισης, οι επιπτώσεις των εξελίξεων στον κλάδο των ΤΠΕ στις αγορές εργασίας, ρομποτική και δίκαιο.