ΑΠΟΦ. 1177/2019 Αντιπρ. της Κυβέρνησης και Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εσωτερικών - Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ε

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

 1. Των παρ. 1 του άρθρου 22 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/15 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων/Δημόσιες συμβάσεις/μισθολογικά κ.λπ.», όπως ισχύει (...)
 2. Του Ν. 3681/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει.
 3. Του άρθρου 40 του Ν. 849/78 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232), όπως ισχύει.(...)
 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1. – Πεδίο εφαρμογής. – Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι αποδοχές των δημοσιογράφων, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4354/15 (Α’ 176), όπως ισχύει, καθώς και των δημοσιογράφων που απασχολούνται στην Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ) και στην Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης (ΕΠΗΕΘ).

Άρθρο 2. – Αποδοχές. – Οι μηνιαίες αποδοχές των δημοσιογράφων αποτελούνται από το βασικό μισθό, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και τα επιδόματα και τις παροχές που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 6 της παρούσας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους.

Άρθρο 3. – Βασικός μισθός και μισθολογική εξέλιξη. – 1. Ο βασικός μισθός των δημοσιογράφων καθορίζεται ανάλογα με τα έτη πραγματικής προϋπηρεσίας, ως εξής:

ΕΤΗ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ σε €

0-1

1.061

1-2

1.061

2-3

1.061

3-4

1.061

4-5

1.061

5-6

1.082

6-7

1.216

7-8

1.240

8-9

1.240

9-10

1.360

10-11

1.360

11-12

1.386

12-13

1.494

13-14

1.521

14-15

1.521

15-16

1.661

16-17

1.661

17-18

1.691

18-19

1.805

19-20

1.836

20-21

1.836

21-22

1.986

22-23

1.986

23-24

2.019

24-25

2.085

25-26

2.120

26-27

2.120

27-28

2.155

28-29

2.155

29-30

2.189

30-31

2.189

31-32

2.224

32-33

2.224

33-34

2.259

34-35

2.259

35-36

2.293

36-37

2.293

37-38

2.328

38-39

2.328

39-40

2.364

40 και άνω

2.364

 1. Η μισθολογική εξέλιξη των δημοσιογράφων πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαβάθμιση που προβλέπεται στον πίνακα της παραγράφου 1 με βάση τα έτη πραγματικής προϋπηρεσίας.
 2. Ως προϋπηρεσία για την κατάταξη σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου, νοείται η παροχή υπηρεσιών ως δημοσιογράφων στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, OTA, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη.
 3. Προϋπηρεσία που τυχόν έχει αναγνωριστεί, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5, του παρόντος άρθρου, από το φορέα στον οποίο απασχολούνται οι δημοσιογράφοι μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη για την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη.
 4. Για την απόδειξη της ύπαρξης προϋπηρεσίας προσκομίζονται σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη και βεβαίωση των ασφαλιστικών ταμείων. Από τις βεβαιώσεις των ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει να προκύπτει η ασφαλιστική κάλυψη των δημοσιογράφων για τον αντίστοιχο χρόνο προϋπηρεσίας τους. Δεν αναγνωρίζεται προϋπηρεσία χωρίς αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, εκτός αν η προϋπηρεσία έχει ήδη αναγνωρισθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του παρόντος.
 5. Οι δημοσιογράφοι που απασχολούνται ως εσωτερικοί συντάκτες κατατάσσονται στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο που αντιστοιχεί στην προϋπηρεσία τους με βάση τον πίνακα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4. – Οικογενειακή παροχή. – Στους δημοσιογράφους καταβάλλεται οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4354/15, όπως ισχύει.

Άρθρο 5. – Επίδομα θέσης ευθύνης - Επίδομα Αρχισυντάκτη. – 1. Στους δημοσιογράφους που είναι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος καταβάλλεται, αντίστοιχα, το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στις περιπτώσεις αδ) έως αζ) του άρθρου 16 του Ν. 4354/15, όπως ισχύουν. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν. 4354/15 εφαρμόζονται αναλογικά.

 1. Στους δημοσιογράφους που είναι αρχισυντάκτες καταβάλλεται επίδομα ύψους εκατόν τριάντα ευρώ (130 €). Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν. 4354/15 εφαρμόζονται αναλογικά.
 2. Επί συρροής αξιώσεων για τη λήψη των επιδομάτων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται μόνον το υψηλότερο από τα επιδόματα αυτά.

Άρθρο 6. – Επίδομα πτυχίου. – 1. Στους δημοσιογράφους καταβάλλεται επίδομα πτυχίου ως εξής:

α) εκατό ευρώ (100 €) για κάτοχο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή άλλου αναγνωρισμένου ισοδύναμου τίτλου,

β) εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €) για κάτοχο πτυχίου TEI ή άλλου αναγνωρισμένου ισοδύναμου τίτλου,

γ) εβδομήντα ευρώ (70 €) για κάτοχο αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου και

δ) εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) για κάτοχο αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος.

 1. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων ή ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα καταβάλλεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους τίτλους που απονέμονται από τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Τα επιδόματα των περιπτώσεων γ) και δ) της παραγράφου 1 καταβάλλονται για τίτλους που έχουν αποκτηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης και καταβάλλονται μόνο στην περίπτωση που το αντικείμενο των σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης. Γ ια τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η καταβολή των επιδομάτων των περιπτώσεων γ) και δ) της παραγράφου 1 ανατρέχει στο χρόνο αναγνώρισης της συνάφειάς τους.
 3. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός εκ των ανωτέρω τίτλων των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 1, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός εκ των ανωτέρω τίτλων των περιπτώσεων γ) και δ) της παραγράφου 1, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο.

Άρθρο 7. – Επίδομα μετάβασης σε εμπόλεμη περιοχή. – Σε περίπτωση μετάβασης δημοσιογράφων σε εμπόλεμη περιοχή καταβάλλεται, επιπλέον των μηνιαίων αποδοχών τους, επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €) για κάθε ημέρα παραμονής στην περιοχή αυτή.

Άρθρο 8. – Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής. – Στους δημοσιογράφους που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε Οργανισμούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και απασχολούνται στην αλλοδαπή ως ανταποκριτές, χορηγείται επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της χώρας όπου υπηρετούν, για κάθε μήνα παραμονής τους στη χώρα του εξωτερικού, εφόσον η παραμονή τους εκεί υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερών. Το επίδομα του προηγούμενου εδαφίου δεν καταβάλλεται στην περίπτωση που καταβάλλεται επίδομα στην αλλοδαπή από άλλη αιτία.

Άρθρο 9. – Υπερωριακή εργασία. – Για την απογευματινή υπερωριακή εργασία, καθώς και την υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/15 όπως ισχύουν.

Άρθρο 10. – Τελικές διατάξεις. – 1. Πέραν των επιδομάτων και παροχών που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, όλα τα λοιπά επιδόματα, παροχές, αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονταν στους δημοσιογράφους μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται, πλην των προβλεπόμενων από την οικεία νομοθεσία δαπανών, που καταβάλλονται στους μετακινούμενους εκτός έδρας και με την επιφύλαξη του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, για το οποίο ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

 1. Για την κατάταξη των δημοσιογράφων στα μισθολογικά κλιμάκια της παρούσας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4354/15. Οι διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 27 (πλην του προτελευταίου και τελευταίου εδαφίου της παρ. 5) του Ν. 4354/2015 εφαρμόζονται αναλογικά κατά τον καθορισμό των αποδοχών των δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προκαλούμενης από τις ρυθμίσεις της παρούσας αύξησης ή μείωσης των αποδοχών κατά την έννοια του άρθρου 27 του Ν. 4354/15, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που έλαβαν οι δημοσιογράφοι κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής του άρθρου 8.

Άρθρο 11. – Έναρξη ισχύος. – Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1-1-2019 καταργούμενης της με αριθμ. 2/17805/0022/13-03-2013 (Β’ 662) απόφασης, καθώς και τυχόν συλλογικής σύμβασης εργασίας μόνο ως προς το μέρος που ρυθμίζει μισθολογικά θέματα του ανωτέρω προσωπικού με διαφορετικό τρόπο.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2019