Το δικαίωμα στην υγεία

30 Μαρτίου 2005

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Βοηθός Συνήγορου του Πολίτη: «Το δικαίωμα στην υγεία».